Billedtekst

15.000 KR. TIL GAMMELT SKIB. Det gamle dampskib "Skjelskør" havde alle sine signalflag hejst, da direktør Hans Øhrstrøm, Tuborg kom fra Tuborgfonden med 15.000 kr. som tilskud til dækning af udgifterne ved fartøjets istandsættelse. Ved overrækkelsen ses her fra venstre: kassererske fru Ulla Andersen og formanden, sekretær cand jur. M. H. Spies, begge fra Foreningen til gamle Skibes Bevarelse, samt direktør Hans Øhrstrøm

pdfScan af original dokument

Veteranen pudses op

Veteranskibet "Skjelskør", den kulfyrede færge fra Skelskør-Agersø-Omø-ruten, som var paa nippet til af blive ophugget i Odense, faar i disse uger i København en højst tiltrængt ansigtsløftning. Skibet ejes af Dansk Veteranskibsklub, der tæller 400 medlemmer, og det indsættes til sommer paa en veteranrute paa Lolland i forbindelse med veteranjernbanen Maribo-Bandholm. Fartøjet erhvervedes i fjor af klubben for 13.000 kr., men der skal ofres adskilligt mere til make-up og istandsættelse. Talrige søfartsinteresserede institutioner og enkeltpersoner er sluttet op bag initiativet, og der er stor interesse for at give en haandsrækning ved restaureringen af den 40 aar gamle færge.

pdfScan af original dokument

Skibet, der ikke ville dø, til søs i sejlklar stand

Stolt øjeblik, da Dansk Veteranskibsklubs første fartøj, den kulfyrede passagerdamper "Skjelskør", i dag forlod Nyborg
efter hovedistandsættelse

SKIBET, der ikke ville dø, den lille kulfyrede passagerdamper S/S "Skjelskør", forlod i dag ved middagstid Nyborg Skibsværft efter tre maaneders dokning og satte straks kursen mod København med alle signalflag oppe. Den 50 aar gamle dampmaskine dunkede regelmæssigt, kulrøgen slog op af skorstenen, og Dansk Veteranskibsklubs medlemmer frydede, sig. For mindre end et aar siden fandtes ingen veteranskibsklub herhjemme, men nu er den med sine efterhaanden 324 medlemmer og et fortrinligt veteranskib allerede en institution.

Det danske initiativ, der er udvist for at sikre eftertiden et minde om dampskibsepoken, har vakt den største opmærksomhed uden for landets grænser, og klubben - Europas første med eget skib - tæller medlemmer fra Norge, Sverige, Amerika og Vesttyskland.

Vil koste 1 million

Skulle "Skjelskør" bygges i dag, ville den koste omkring 1 million kroner, men det er lykkedes klubbens bestyrelse at sikre sig den for en slik. Det skete i den ellevte time, netop som ophugningsfirmaet H. I. Hansen i Odense havde overtaget det 49 tons store fartøj for at partere det med skærebrændere og afhænde de sørgelige rester som skrot.

Efter en kraftig agitation til højre og venstre lykkedes det klubben at rejse en mindre kapital og ved forhandling med ophugningsfirmaet naaede man til enighed om, at skibet formedelst 13.500 kroner i "løsepenge" kunne undgaa sin vanskæbne.

Skibsbygsmester C. E. Koch Jensen, Nyborg Skibsværft, tilbød gratis bundbehandling, og paa slæb efter en bugserbaad ankom fartøjet 9. oktober til Nyborg.

120 kilometer paa én ton kul

I betragtning af alderen - helt nøjagtigt 49 aar - var skroget i en udmærket stand bortset fra en mindre bule. Men baade skruen og skrueakslen har maattet udskiftes, og her formede det sig saa heldigt, at Svendborg Skibsværft var i besiddelse af disse vitale reservedele.

Det vigtigste af det hele, dampkedlen, viste sig under en prøvefyring at fungere effektivt, mens agterstavnen maatte udbedres og spanter udskiftes i kulkasserne. Statens Skibstilsyn har inspiceret fartøjet meget grundigt i maskine og paa dæk og paapeget, hvor reparationer skulle foretages. Veteranskibet skal nemlig indsættes i fast rutefart om sommeren mellem Sakskøbing og Bandholm paa Lolland i tilknytning til den populære veteranjernbane, og til passagertrafik paa søen er kravene strenge, hvad enten skibene er helt nye eller et halvt hundrede aar gamle. "Skjelskør" faar udenfor "sæsonen" fast station i København, hvor Kgl. grønlandske Handel gratis har stillet kajplads til raadighed.

"Skjelskør" er billig i drift. Den tilbagelægger 120 kilometer paa én ton kul, og den har en fortid paa Storebælt som bindeled mellem Agersø, Omø og Sjælland med Skelskør som basishavn. Sejladsen blev i efteraaret 1962 overtaget af et nyt og mere moderne fartøj. Sidste skipper paa den gamle "Skjelskør" lods Arthur Møller, staar ogsaa i dag ved roret - maaske den mest fornøjede i hele selskabet paa triumfrejsen til hovedstaden.

I de 47 aar paa Storebælt har "Skjelskør" gjort 15.000 ture og gennemsejlet en strækning, der svarer til to en halv gange jorden rundt. Skønt den kun har en 75 hestekræfters to-cylindret dampmaskine som drivkraft, har den vist sig yderst driftsikker. Oprindeligt kunne der medføres 125 passagerer, men tallet blev af hensyn til minefaren senere reduceret til 65.

Manden bag Dansk Veteranskibsklub - eller Foreningen til gamle Skibes Bevarelse - er sekretær, cand. jur. M. H. Spies, København, der tidligere har været ansat som sekretær i Skibsregistret. Med vemod erfarede han, hvorledes det ene veltjente dampskib efter det andet blev ophugget, lagt op, bygget om til dieseldrift eller solgt. En radioudsendelse om dampisbryderen "Valdemar"s sidste rejse gav stødet til, at sekretær Spies besluttede at stifte en veteranskibsklub. Ved stiftelsen i april 1963 meldte der sig straks 38 medlemmer; tallet er i dag næsten tidoblet, og i medlemsskaren finder man søfartsinteresserede af alle afskygninger, landkrabber som søfolk. Maskinmestre, pensionerede langturskaptajner og styrmænd, matroser og skibsingeniører har sluttet op om klubben. Ingen drømte ved oprettelsen om, at medlemstallet ville stige saa hurtigt, som det skete, og ingen havde ventet, at klubbens initiativ  med hensyn til erhvervelsen af "Skjelskør" ville faa saa bred en tilslutning. Foruden klubbens egne bidrag har man nydt godt af tilskud i form af kontanter og materialer til istandsættelsen fra en række firmaer og institutioner, nogle har endda formedelst et engangskontingent paa 1000 kr. tegnet sig som livsvarige medlemmer.

Andre lande vil prøve det samme

Fra andre lande meldes om en række fejlslagne forsøg paa at redde gamle dampskibe og andre tidstypiske fartøjer, men noget er dog i gære flere steder. I Svejts har man sat landets ældste damper "Rigi" fra 1848 paa land i Luzern, og Tysklands ældste fartøj "John Penn" fra 1864 ender antagelig paa samme maade sine dage i Dresden, naar det næste aar tages ud af drift. Themsen-hjuldamperen "Medway Queen" søges reddet i England af The Paddle Steamer Preservation Society, og den sidste hjuldamper "Marion", der sejlede paa Murrayfloden i Australien, er netop købt af "The Historical Society of South Australia". Det er dog tvivlsomt, om det kan sejle.

Saa indtil videre er Dansk Veteranskibsklub den eneste sammenslutning, der vil drive veteranrute med dampskib. Og man har ogsaa andre planer i støbeskeen, først og fremmest om at bevare en eller flere af de gamle redningsbaade fra Vestkystens redningsstationer som et minde om den fornemme haandværksmæssige kunnen, der laa bag bygningen af disse solide, klinkbyggede fartøjer.

Et vist vovemod er nødvendigt, siger veteranskibsklubbens foregangsmand og formand, M. H. Spies. Havde vi altid været ligesaa forsigtige som moderen, der sagde: "Min søn skal ikke i vandet, før han har lært at svømme", var det aldrig lykkedes at redde S/S "Skjelskør"!

Billedtekst

Øverste billede:
S/S "Skjelskør" tegnet, kort efter at det var slæbt til hovedeftersyn og dokning paa Nyborg Skibsværft.

Nederste billede:
Lods Arthur Møller, der var S/S "Skjelskør"s sidste skipper, stod ved roret, da hans gamle kærlighed i dag forlod Nyborg med kurs mod København. (Arthur Møller er her tegnet af Vagn Jakobsen til Sydsvenska Dagbladet).

pdfScan af original dokument

Veteranskibet i dok i Nyborg

"Skjælskør" repareres paa Nyborg Skibsværft

Det gamle passager-dampskib "Skjælskør", som blev købt af Veteranskibsklubben, umiddelbart før det skulle hugges op i Odense, er nu ved at blive sat i stand i Nyborg. I gaar blev skibet taget op i flydedokken, hvor det i de kommende dage skal gennemgaa en tiltrængt bundbehandling.

Skibsbygmester Carl Emil Jensens store interesse for gamle skibe har givet sig udslag i det generøse tilbud om at istandsætte det gamle fartøj paa værftet i Nyborg, og det har de sidste uger ligget i fiskerihavnen og ventet paa plads i dokken. Det viste sig i øvrigt i gaar, at skibet ikke var nær saa medtaget i bunden, som man kunne frygte. Det var en del tilgroet, men der var dog ingen muslinger, og det var forholdsvis nemt at skrabe det rent.

"Skjælskør" er trods sit lidt trøstesløse udseende et fortræffeligt skib. Nogle bundplader blev udskiftet, da det for fire aar siden sidst var i dok i Nyborg og da pladerne er af svært gods, er der ikke tæring af betydning. Dokningen vil formentlig vare til midt paa ugen, og derefter kan man gaa i gang med istandsættelsen over vandlinien.

"Skjælskør" er bygget paa J. Ring Andersens værft i Svendborg i 1915 og har sejlet som passagerskib fra Skelskør i mange aar, indtil det blev urentabelt og var tjenligt til ophugning. Veteranskibsfolkene overvejer at lade det sejle i forbindelse med en veteran-jernbane paa Lolland, naar det bliver færdigt i Nyborg.

Billedtekst

Det 58 aar gamle dampskib, der i gaar blev taget i dok i Nyborg.

pdfScan af original dokument

Undgik sin skæbne

Hos firmaet H. I. Hansen i Odense skulle det gamle kulfyrede passagerdamper S/S "Skjelskør" have været forvandlet til skrot. Den initiativrige nystartede Dansk Veteranskibsklub købte imidlertid i ellevte time den aldrende skude, som i gaar blev slæbt til  Nyborg Skibsværft, hvor den skal have en tiltrængt ansigtsløftning. Naar det er overstaaet, sejler damperens gamle skipper fra Skrlskør-Omø ruten, Arthur Møller, "Skjelskør" til København, hvor hovedparten af klubbens medlemmer bor. Der er flere muligheder for veteranskibets anvendelse, men mest nærliggende er maaske etableringen af en veteranskibsrute fra Bandholm til Sakskøbing i forbindelse med veteranjernbanen Maribo-Bandholm. Der er paa forhaand lovet fartøjet fritagelse for afgifter i de to havne.

Billedet herover viser det næsten 50 aar gamle skib ved Stige i gaar med bugserbaaden Sct. Knud som trækkraft. I rum sø overtog Svitzers "Svava" bugseringen, som, alt i alt varede omkring 12 timer.

pdfScan af original dokument