Atter stor week-end for "Trekant-arrangementet"

Det turistmæssige "Trekant-arrangement" mellem Veteranbane, Veteranskib og Todækker-bus kom atter i gaar ud for en belastning, der var medvirkende til, at det kneb med pladsen til de, mange turister, der var indstillet paa i fuldt maal at opleve Trekant-arrangementet.

Med veteranbanen blev der ialt befordret 750 rejsende, med veteranskibet 300 og med Todækkerbussen 340. For sidstnævnte befordringsmiddel gjaldt det, at man klokken 13,25 maatte befordre en del af de rejsende med ekstra-turistbus, idet Todækkeren til denne forbindelse langtfra kunne medtage alle.

For fremtidig at kunne opnaa en bedre fordeling, der for de rejsende dels vil gøre turen mere behagelig, skabe bedre pladsforhold og give mere udbytte at turen, henstiller turistforeningens bestyrelse nu, at tilrejsende turister i højere grad indstiller sig paa fra Maribo at benytte Todækkerbussen med afgang fra Maribo kl. 9,30 og veterantoget med afgang 15,40. Hvad angaar de bedste forbindelser fra Saxkjøbing anbefaler man afgang med skib eller Todækkerbus kl. 10,40.

Selv om pladsforholdene saaledes ogsaa var yderst knebne i gaar herskede der stort set almindelig tilfredshed med trekant-turenes forløb, og blandt deltagere noteredes et selskab helt fra Tromsø, der ønskede at prøve Trekant-arrangementet, før man efter vellykket Danmarks-tur agtede sig tilbage til Nordnorge.

pdfScan af original dokument

Trekantveterandag paa Midtlolland

Da verdens første veteranskibsrute og den engelske todækkerbus i gaar blev koblet til museumsbanen - International turistattraktion  af format

I gaar etableredes trekant-veteran-trafikken paa Midtlolland. Den engelske todækkerbus, "Victoria", ankom ved 10-tiden til Saxkjøbing havn, hvor den gamle dampmaskine "Skjelskør" laa opankret. Skibet sejlede til Bandholm, og herfra sluttedes trekanten med veterantogkørsel til Maribo, hvorfra bussen var udgaaet.

Mange mennesker var i det gode vejr mødt op for at hilse paa veteranerne. FDF-orkester, borgervæbning, ropiger, Rolls Royce, flag, vin og kransekage var ramme om festen. Der blev holdt taler af formænd for turistforeninger og veteranklubber samt af borgmestre og sogneraadsformænd, og der blev raabt hurra for tog, skib og bus. Fjernsynskameraer fra ind- og udland snurrede, og pressefotografer hentede billeder hjem fra begivenheden, saa alverden kan gøres bekendt med, at nu sker der noget turistmæssigt enestaaende paa Midtlolland.

I Bandholm trakterede kommunen paa haandbajere og pølser, og derefter var der rift om pladserne i det gamle tog. Ikke mindst ønskede man at sidde i en gammel bænkevogn, der havde premiere i gaar.

Nykøbing hilste trekant-arrangementet paa en lidt utraditionel maade. Formanden for turistforeningen, turistchefen og andre nykøbingensere kom sejlende til Saxkjøbing paa direktør Jørgen Hendriksens lystbaad. Den stod havnen ind for fulde sejl og med alle signalflag hejst. Den blev modtaget af tilskuerne med begejstrede klapsalver.

Trekant-arrangementet vil sommeren igennem være i drift hver søndag. Der er næppe tvivl om, at veteranerne vil blive flittigt besøgt.

Billedtekst

Øverste billede:
Stor begejstring vakte den fine gamle veteranbil en fornem Rolls Royce, ført af ejeren baron Raben Lewetzau, Aalholm

Midterste billede:
Maribos turistchef, møbelhandler Henning Madsen, ønsker alt godt for trekantsamarbejdet

Nederste billede:
"Skjelskør" gaar fra kaj med de ca. 100 gæster om bord fulgt af hurraraab fra de mange hundrede mennesker, der stod paa kajen

pdfScan af original dokument

S/S Skjelskør blev hilst af tusinder

Øverste dæk i højde med bolværket - Toldkrydser kippede med flaget - Bankede rust

I magsvejr stak det 49-aarige dampskib Skjelskør til søs lørdag formiddag. Efter ophold i Dragør natten mellem lørdag og søndag kom dampskibet søndag eftermiddag til Langelinie, hvor der ventede det en ovenud straalende modtagelse. Flere tusinde mennesker var mødt op for at se det gamle skib, der sidste week-end havde vist sin sødygtighed ved at trodse en orkanagtig storm i Smaalandshavet.

Lørdag formiddag ved 11-tiden gik trosserne, og S/S Skjelskør dampede nordover. Vejret var godt, der var næsten ingen vind. Tanken var, at dele turen i to etaper, saa man satte kursen mod Rødvig. Da man ankom dertil ved tre-tiden, var der imidlertid stormvarsel for Køge Bugt, søndag, hvorfor man fandt det klogest at sejle til Dragør, hvortil man naaede ved otte-tiden lørdag aften.

Radio ombord

Skjelskør var blevet udstyret med et VPF-radioanlæg til sejladsen, belært af vanskelighederne paa den sidste sejlads, da man i stomen var uden kontakt med land.

Ved to-tiden søndag sejlede skibet fra Dragør mod Københavns Havn. - Ogsaa den del af turen forløb glat. En ret kraftig nordenvind og søndenstrømmen i sundet ophævede hinanden. Da man gennem Hollænderdybet stod havnen ind, gled en toldkrydser op paa siden af Skjelskør og kippede med flaget. Toldkrydseren fulgte skibet til kaj ved Isbjørnen paa Langelinie.

Mange tusinde mennesker var samlet dér for at tage imod damperen, hvis øverste dæk knapt nok naaede op over bolværkets kant. Derefter blev Skjelskør sejlet til Trangraven ved Kgl. Grønlandske Handel. Her skal de næste maaneders make-up af skibet foregaa. Der forestaar Veteranskibsklubbens medlemmer et stort arbejde med at banke rust og male skibet, der skal indsættes i drift mellem Bandholm og Saxkjøbing omkring den første juni.

pdfScan af original dokument

Den 49-aarige "Skjelskør" var nær gaaet paa grund

Maatte gaa syd om Sjælland paa grund af storm - Mistede redningsflaade - Besætningsmedlem blev far undervejs

Fra vor udsendte (søsyge) medarbejder.

Det var et historisk øjeblik, da veteranskibet S/S "Skjelskør" lørdag middag stod ud fra Nyborg havn paa sin anden jomfrurejse. Paa grund af meldinger om haardt vejr sejlede man ikke som oprindelig planlagt nord om Sjælland til København. Man foretrak turen sydover, via Stubbekøbing. Skjelskørs hidtil længste rejse forløb ikke uden dramatik. Allerede efter en times sejlads standsede maskinen, men det lykkedes at udbedre skaden. Ved 22-tiden lørdag nat tog den 49-aarige damper grunden ved Dyrefod Flak i nærheden af Masnedø. Skibet forblev flot, og efter godt 12 timers haard sejlads naaede man Stubbekøbing, hvorfra skibet fortsatte til Kalvehave søndag eftermiddag. Planerne om at naa København i weekenden blev opgivet, idet man ikke turde sejle langs Sjælland i mørke. - Da besætningen sejler med Skjelskør i fritiden, kan damperen ikke fortsætte førend næste lørdag-søndag.

Det var et stolt øjeblik, da S/S Skjelskør forlod Nyborg havn med alle signalflagene oppe. Gladest af alle ombordværende var skipper A. Møller, Skelskør, der havde savnet sit gode skib i de forløbne to aar. Den 75 hestes store dampmaskine dunkede stødt i bunden af skibet, og alt tegnede godt.

De forbipasserende færger hilstes med fløjt fra dampfløjten, der efter de mange aar var blevet lidt hæs.

Stormen

Da vi var kommet ud i Storebælt, læede Fyn ikke mere, og vi fik for alvor kærligheden at føle. Skjelskør huggede ret kraftigt i søerne, der blev pisket op af en vind, hvis styrke laa paa 9 eller 10 paa hele turen.
Damperen - en af de faa der er tilbage i Danmark - klarede dog den haarde sø fint. Møller regnede med, at naaede man først Omøsund, ville man komme i læ under resten af turen gennem Smaalandshavet.

Efter en times sejlads satte den ellers saa stabile dampmaskine ud. Der var gaaet en pakning til føderøret (det rør, der forsyner
kedelen med vand). Den 60-aarige maskinmester P. Bandholm fik dog sammen med sine hjælpere, K. Hansen og H. Jørgensen, udbedret skaden. - Kort efter kunne man fortsætte sejladsen. - Donkeypumpen satte ogsaa ud, saa man maatte fylde havvand paa kedelen under hele tures.

Redningsflaade  overbord

Ved Skjelskørs ankomst til Omøsund var der ikke læ under land. som man havde haabet, idet vinden var i nordvest og derfor blæste gennem sundet ind i Smaalandshavet. - I stedet for at aftage, tiltog vinden, og skibet krængede undertiden 30 grader. Herved rev en af træ-redningsflaaderne paa fordækket sig løs og gik overbord.

Langsomt zig-zaggede skibet sig vej gennem Smaalandshavet, idet skipperen helst ville holde sig nær land i vindsiden, for et man, hvis man skulle støde paa grund, kunne drive fri igen.

To haarde bump

Da klokken var henad 22, havde vi naaet Masnedsund, og den første etape paa turen til København skulle være overstaaet.
Pludselig lød der et kraftigt bump, der fik det til at dirre i skibet. Alle gik straks paa dækket, hvorefter endnu et bump lød. Omgaende stoppedes maskinen, men Skjelskør drev stadig. Vi var altsaa ikke gaaet paa grund, men havde blot ramt Dyrefod Flak, da skibet laa i en bølgedal. - Kort efter beordrede Arthur Møller "halv kraft frem", og damperen fik atter vendt stævnen i den rigtige retning. Da der ikke skete mere, sattes "fuld kraft frem".

Møller forklarede, at han havde holdt sig saa nær land som muligt
- Det undrede mig, sagde han, at vi ikke kunne se Orehoved Fyr. Men det havde altsaa været skjult bag skoven.

Herefter gik turen til Stubbekøbing uden besvær, for saa vidt den haarde sø tillod det.

Efter ankomsten til Stubbekøbing havn ved midnatstid indrømmede Møller, at det havde været en haard tur, ikke mindst naar man tog i betragtning, at skibet ikke havde sejlet i to aar.

I Stubbekøbing fik maskinist H. Jørgensen at vide, at hans kone havde født ham en søn sent Lørdag aften

Historie-boks

S/S Skjelskørs historie

I 1915 blev S/S Skjelskør sendt fra Svendborg Skibsværft til Skelskør, hvor det indsattes i rutefart mellem Skolskør-Agersø-Omø. Her sejlede det indtil 1962, i 22 aar ført af lods A. Møller. - I 1962 sejlede skibet ud paa sin sidste rejse - troede man - der gik til H. I Hansens skibsophugning ved Odense. Hor fandt Dansk Veteranskibsklub damperen, en af do sidste i Danmark, og man købte skibet for 13,500 kr. - Efter et dokeftersyn i Nyborg, var hensigten at sejle fra Nyborg til København, hvor skibet saa skulle gøres i stand til sommeren, da det skal indsættes paa ruten Bandholm-Saxkjøbing.

De ombordværende paa den historiske tur var: Skipperen lods A. Møller, Skelskør, styrmand, kommunelærer B. Rambov, der har skibsførereksamen, maskinmester P. Bandholm, København, der 1 10 aar har sejlet med dampskibe paa Island. I maskinen var iøvrigt servicemand H. Jørgensen, der i flere aar har sejlet og varmemester K. Hansen. Desuden var foreningens formand cand. jur. M. H. Spies og sekretæren O. Hembo om bord.

Billedtekst

Frømænd fra Falck-Zonen i Nakskov var søndag eftermiddag i Stubbekøbing for at undersøge bunden paa S/S Skjelskør. Kølen var skrabet ganske lidt, og der sad aftryk af ler paa den.

pdfScan af original dokument

Veteranskibs-kontakt mellem Bandholm og Saxkjøbing

Turisfmæssige bestræbelser for søværts forbindelse mellem de to byer - Et godt supplement til veteranbanen

Man maa sige, at medlemskredsen, der slutter op dels om jernbane-, dels om skibsfarts-hobby afgjort ikke ligger paa den lade side, naar det drejer sig om løsning af de to hobby-klubbers respektive opgaver.

Dansk Jernbaneklubs Veteran-bane paa strækningen mellem Maribo og Bandholm har længe været en kendsgerning og den har nu faaet en partner, nemlig "Foreningen til gamle skibes bevarelse", populært kaldet "Dansk Veterainskibs-Klub", to selvstændige foreninger, som nu søger et samarbejde, der indenfor samme lokalomraade skulle kunne tiltrække saavel jernbane- som skibsfart-entusiaster til studie af gamle dages jernbanedrift og skibsfart.

Da Veterambanen nu er blevet stedfæstet til Maribo-Bandholm, er det næste maal at faa kynttet Veteranskibsfatrten til samme omraade, nærmere betegnet Veteranskibsfart mellem Bandholm og Saxkjøbing, saaledes at det rent "veteranmæssigt" skulle komme til at udgøre en helhed, saa interesserede ikke skulle behøve at flakke fra den ene ende af landet til den anden.

For at faa et saadant samarbejde i gang er repræsentanter for Maribo Turistforening og Saxkjøbing Initiativraad, d'hrr. Henning Madsen og Leif Kristiansen, traadt ind i billedet ved at kontakte Veteranskibsklubbens ledelse, der for kun en halv snes dage siden erhvervede den gamle kulfyrede damper "Skjelskør" for en pris af 13.500 kr., en brøkdel af de 40.000 kr., der blev erlagt for skibet, da det i 1915 blev indsat paa ruten i farvandet mellem Skelskør, Agersø og Omø.

Som betingelse for at faa veteranskibets rute fastlagt til farvandet mellem Bandholm og Saxkjøbing i nær tilknytning til Veteranbanen har Veteranskibsklubbens formand, sekretær M. H. Spies, Boligministeriet, imidlertid maatte kræve, at man indenfor det lollandske omraade er i stand til at skaffe en eller to maskinmestre, eventuelt folk med kedelpasserprøve og gerne "emeritus'er", der vil forsøge sig i rollen som "skibsredere", dikteret udelukkende af interesse for sagen og af kærlighed til det gamle kulfyrede fartøj.

Det aktuelle spørgsmaal er da, om man indenfor Maribo-Bandholm-Saxkjøbing-omraadet er i stand til at fremskaffe saadanne "hobbylystne skibsredere", - folk der kan faa alle ønskelige oplysninger ved at kontakte en af de to initiativtagere, Henning Madsen, telefon Maribo 222, eller Leif Kristiansen, telefon Saxkjøbing 89 40 81.

I Saxkjøbing har byraadet stillet gratis kajplads til raadighed for veteranskibet, og det samme har lensgreve F. M. Knuth gjort som ejer af Bandholm havn. Ogsaa Maribo kommune har gennem borgmester Anker Jørgensen stillet sig imødekommende overfor et turistmæsigt indslag som det her nævnte.

»Skjelskør« er nu reddet fra et ophugningsfirmas skæreflammedød, men uløst er spørgsmaalet om damperens stationering og sejlrute. Afgørelsen vil kunne ventes truffet paa Veteranskibsklubbens nært forestaaende generalforsamling. At ogsaa andre byer er interesseret i at sikre sig denne turistmæssige attraktion er givet - og i øjeblikket arbejdes der bl. a. paa kraft for at faa "Skjelskør" stationeret i Roskilde. Lolland skulle have særdeles gode kort paa haanden baade hvad angaar farvand og omliggende idyl, ikke mindst Knuthenborg Park og dertil Veteranbanen, men i første række staar og falder det hele med, om det indenfor lokalomraadet kan lykkes at finde kyndige folk, der vil optræde som "hobby-skibsredere".

pdfScan af original dokument