Særtryk af ROSKILDE TIDENDES KRONIK 10. marts 1967

Fuldmægtig Ole Hembo, Roskilde, som er medlem af Dansk Veteranskibsklub, fortæller i sin kronik om de tidligere dampskibsruter på Roskilde Fjord.

Med opførelsen af vikingeskibshallen og opstillingen af vikingeskibene fra Peberrenden, er skibene så småt ved at vende tilbage til Roskilde, hvis værdi som søfartsby forsvandt i løbet af middelalderen, da havnevirksomheden flyttedes til Købmannehavn, der som bekendt nu er rigets hovedstad.

Skibshallen i forbindelse med Byparken, det restaurerede havneområde og en eventuel spadseresti til Vigen Strandpark vil skabe et alsidigt rekreativt område, som vil drage folk til fra nær og fjern.

For at fuldende dette seværdige billede mangler der dog en ting, og det er damperen på fjorden, men den er der i realiteten allerede i 1968: Veterandamperen S/S SKJELSKØR, der med sine 49 bruttotons rent størrelsesmæssigt er en mellemting mellem den første og den sidste damper, der sejlede i fast rutefart fra Roskilde.

Rutefarten med dampskibene udgående fra Roskilde op­hørte i 1922, da S/S HORNS HERRED afløstes af et mo­torskib af samme navn.

De første spæde forsøg på en dampskibsrute fandt sted i august måned 1844 med en præsentation af den 27 commerce-læster drægtige hjuldamper H/S HARLEQUIN. Denne tur faldt imidlertid ikke videre heldig ud. En af de medvirkende årsager hertil var en uheldig grundstødning i sejlløbet mellem Østskov og Eskildsø. Grundstødningen skyldtes dog ikke, at skibet stak for dybt. Damperens dybgang var 5 fod, og sejl­løbet i fjorden var i 1930'erne blevet uddybet, så skibe, der stak 10 fod, skulle kunne gå igennem til Roskilde uden van­skeligheder.

Imidlertid var det vel kun hensigten, at denne præsentationssejlads skulle betragtes som en slags propaganda for dampskibsfart. Skibets reder, købmand J. Lundt, havde nor­malt damperen sejlende på Øresund.

Samme købmand Lundt havde imidlertid ikke ladet sig slå ud af sin båds mindre heldige tur i Roskildefjorden, og efter en rejse til England i 1845, bringer han ikke mindre end 4 dampere med sig hjem.

Den ene af dem, OLIVE, bliver omdøbt til ISSEFJORD med »Aktieselskabet til Farten i Roeskilde Fjord« som rederi for skibet. For at få båden i ordentlig stand måtte man ofre en reparation på ca. 6100 rigsdaler, men da der ikke var kapital nok til at klare denne udgift, blev damperen solgt til Sverige.

Det blev altså i første omgang ikke til noget med den rute, hvortil skibet var købt.

I året 1857 skete der imidlertid noget.

Den initiativrige flådeofficer Alexander Wilde, kendt som »Danmarks Wilde«, får sat gang i sagerne og »Actieselskabet til Dampskibsfartens Fremme på Roskilde Fjord« bliver stif­tet. Man køber et 62 bruttotons stort hjuldampskib i Eng­land, og det får navnet FREDERIK VII efter den rege­rende monark.

Man havde nu fået etableret en skibsrute på fjorden, og i den følgende snes år er der regelmæssig transport af pas­sagerer og gods mellem domkirkebyen og Isefjordens forskel­lige anløbssteder.

Større eller mindre uheld kunne naturligvis ikke undgås, og under »forskjellige Udgifter« i et af dampskibsselskabets regnskaber kan man finde følgende:

»Godtgjørelse for 2 Lam, der skyllede overbord i Uvejr ... 6 Rd.«

I september måned 1879 bliver H/S FREDERIK VII solgt til firma Petersen & Albeck i København for ophugning.

Som medhjælp for FREDERIK VII havde man i de sidste år haft yderligere et skib ved navn ADJUTANTEN på ruten. Det var et skruedampskib (nærmest en dampbar­kasse), som kun målte 4 bruttotons, og denne lille båd sejlede så alene indtil 1880, hvor bådens tilstand efterhånden var under al kritik.

Til sidst var man eksempelvis ude for et uheld, hvor ked­lens sikkerhedsventil havde sat sig fast. Det er noget af en katastrofe, når den overflødige damp ikke ledes bort. Man havde haft for kraftigt fyr, og resultatet af dampoverskudet udeblev ikke: En ventil blæste ud, og eksplosionen foranstal­tede en gruelig ravage, samt at der udbrød brand, som be­sætningen dog ret hurtigt fik bugt med.

Det gamle selskab indstillede driften, og et nyt aktiesel­skab med navnet »Roskilde-Selsø« stiftedes i efteråret 1880. Man indkøbte i Sverige et dampskib, som fik navnet HORNS HERRED.

Skibet var bygget i Oscarshamn og målte ca. 22 bruttotons og havde en maskinkraft på 12 IHK. Det pløjede Roskilde­fjordens vande indtil 1913, da det afløstes af en anden dam­per HORNS HERRED på 39 bruttotons med et maskineri på 62 IHK.

Selskabet ændrede i disse år navn fra Aktieselskabet »Ros­kilde-Selsø« til Aktieselskabet »Horns Herred«.

S/S HORNS HERRED nr. 2 var det sidste dampdrevne skib, som sejlede i rutefart på fjorden, men i retfærdighedens navn må det dog nævnes, at der var en HORNS HERRED nr. 3. Det var et forhenværende dampskib, ombygget til motorskib og i foråret 1922 indført fra Tyskland til Aktie­selskabet »Horns Herred«.

Med dampskibsrutefartens traditioner på Roskilde Fjord i erindring vil det derfor være ganske naturligt, at der atter viser sig et dampskib her.

Den lille kystpassagerdamper S/S SKJELSKØR, der er bygget i 1915, er den sidste kulfyrede damper i sin størrelse, der endnu eksisterer i Danmark, og kan hænde den ikke er helt ulig gamle HORNS HERRED i sin opbygning.

Er der i øvrigt ret mange, der herhjemme har været om­bord på en »rigtig« damper og fornemmet dens atmosfære? Næppe!

Derimod har man nu og da hørt bemærkninger om en »støjende veterandamper«. Lad os fortsætte dette: Som sprut­ter ild, røg og damp, som en ildsprudende drage.

Ingen af disse begreber er realistiske!

Må vi straks få rammet indtil flere pæle af anselige di­mensioner igennem den påstand, at en damper støjer!

Fagfolk står fuldstændig uforstående overfor en sådan på­stand. Der eksisterer knap nok et maskineri, der er mere lydløst end dampmaskinen, og det vil man selv kunne over­bevise sig om, den dag S/S SKJELSKØR står Roskilde havn ud. Oven i købet kan det måske tænkes, at man kan få tilladelse af maskinchefen til at gå ned ad lejderen til maskinrummet og tage det »støjende maskineri« i øjesyn!

Et dampskib kan naturligvis lave spektakel: Med damp­fløjten!

Een ting er trods alt givet med sikkerhed: En større attrak­tion end vikingeskibsmuseet med sit parkområde og veteran­dampskibet S/S SKJELSKØR glidende for sagte spindende maskine på den blanke Roskilde Fjord, der i fordums tider havde så rige søfartstraditioner, vil man have svært med at finde andre steder i Europa.

Ole Hembo

pdfScan af original dokument