Om en forening til gamle skibes bevarelse

I dag er et "rigtigt" dampskib, - hvorved der i denne forbindelse tænkes paa et kulfyret skib med stempelmaskine i modsætning til de moderne oliefyrede turbineskibe - ved at være en sjældenhed, ikke mindst i Danmark, hvor dieselmotoren tidligere end i andre lande vandt indpas.

Af passagerdampere under 50 BRT findes i dag kun to tilbage, nemlig S/S SKJELSKØR og den kendte H/S HJEILEN af Silkeborg. Mellem 50 og 99 BRT findes een, S/S HEJREN (Silkeborg) og gruppen 100-149 BRT omfatter ligeledes kun en enkelt damper, S/S AGNETE (Sydfynske D/S).

Endelig finder man i gruppen 150-499 BRT to dampere, S/S MJØLNER og S/S TRANEKJÆR. (Sydfynske) begge er dog nu ombygget til oliefyring.

Alle øvrige danske passagerdampskibe er nu væk, enten forlist, solgt til udlandet eller ophugget. Enkelte er ombygget til motorskibe, dette gælder f. eks. FREJA, den tidligere fjorddamper fra Kolding, samt MUNKEBJERG og HVIDBJERG fra Vejle fjord og desuden DSB-færgerne DAN og SVEA (ex FYN).

Af dampfærger findes nu kun ganske enkelte DSB-færger, GLYNGØRE (ex HELSINGBORG), KARNAN (ex OREHOVED), CHRISTIAN IX og DANMARK.

Inden længe vil vel det sidste af de øvrige passagerskibe være lagt op, ikke for at nyde et langt otium, men for at opædes af ophugningsværftets skærebrændere. Til en saadan skæbne synes den lille S/S SKJELSKØR, der i 1962 blev solgt til ophugning, bestemt. Endnu ligger den urørt, men den dag, den er væk, vil lejligheden være forspildt til at bevare en passagerdamper af "overkommelig" størrelse og pris, en damper, der kan sejle som "veteranskib" til glæde for dampskibsentusiaster saavel som for fremtidens unge maskinister, der ellers kun vil kende dampskibet fra lærebøgerne.

S/S SKJELSKØR blev bygget i 1915 paa J. Ring-Andersens Skibsværft paa Frederiksøen i Svendborg til Dampskibsselskabet Skjelskør A/S. Den har indtil foraaret 1962 besejlet ruten Skælskør-Agersø-Omø, der tog 2 timer hver vej. I de 47 aar har den ialt gjort 15.000 ture og gennemsejlet en strækning, der svarer til 2½ gange jorden rundt.

Skibet, der er bygget af staal og isforstærket, er klasseret i Bureau Veritas, og er forsynet med 4 vandtætte skodder. Det kunne tage 125 passagerer, men antallet blev senere paa grund af minefaren nedsat til 65; brutto- og netto-tonnage er henholdsvis 49 og 19 tons.

Den lille 2-cyl. dampmaskine (compound) paa 75 HK er i god stand og har iøvrigt aldrig fejlet noget. Damperen er kulfyret, men saa lille, at man kan klare sig uden fyrbøder, idet saavel maskine som kedel og fyr passes af maskinmesteren, og saa er den billig i drift, idet den sejler 120 km paa 1 ton kul.

Skønt overbygning m. v. i dag virker noget forfalden, er skibet sejladsmæssigt i fin stand, idet dets klassepapirer løber til maj 1963.

S/S SKJELSKØR blev, da rederiet i foraaret 1962 indstillede driften, solgt til ophugning hos H. I. Hansen i Odense.

Ud fra ønsket om at bevare dette skib samt om muligt enkelte andre, mindre skibe af karakteristiske typer har undertegnede, lektor Jørgen H. P. Barfod, sekretær i "Marinehistorisk Selskab", civilingeniør Ole Crumlin-Pedersen, kommunelærer B. Houkjær, skibsinspektør M. Rosell og sekretær, M. H. Spies faaet dannet en forening til gamle skibes bevarelse og herunder organiseret en veteranskibsklub med sejlads for øje, en "veteranrute" i lighed med Dansk Jernbaneklubs veterantog Maribo-Bandholm. En saadan klub vil iøvrigt blive en af de første af sin art i verden, og den faar derfor den varmeste anbefaling af Danmarks Tekniske Museum, Foreningen til Søfartens Fremme, Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg, Marinehistorisk Selskab, Nationalmuseet og Marineforeningen.

Der findes i udlandet passagerdampere, der er ældre end S/S SKJELSKØR, men da der, saavidt vides, ikke udfoldes bestræbelser for at bevare disse, vil Danmark, om denne aktion lykkes, maaske en dag være den eneste nation, der kan fremvise en sejlklar, kulfyret passagerdamper.

Henvendelse til selskabet kan ske til: Marinehistorisk Selskab, Ved Fortunen 10 A, Lyngby, tlf. 87 22 54.

pdfScan af original dokument

jpgJPG fil af original dokument