Det gode gamle skib »Skjelskør«

900 medlemmer slutter op om restaure­ringen af skibet. Ulla Andersen, Værlø­se, er klubbens primus motor.

Danmarks ældste, kulfyre­de dampskib, s.s. »Skjelskør« kom ikke til at sejle turist­sejlads på Roskilde fjord i år.

En 15 år gammel drøm hos den store gruppe af menne­sker, der bogstavelig talt lever og ånder for skibets velfærd, vil i løbet af de næste, måske mange måneder gå i opfyldel­se. Nemlig at se det smukke, gamle skib fuldstændigt og endegyldigt restaureret.

l Værløse bor to yderst akti­ve medlemmer af Foreningen til gamle skibes bevarelse »Dansk Veteranskibsklub«, UIla og Børge Andersen, og da Ulla i kraft af sit hjemmegåen­de husmor-job er den, der bedst kan varetage de mange daglige opgaver i skibsrederi­et, er hun klubbens primus motor, uden dog at være for­eningens formand.

Der er tykke scrapbøger og utallige udklip om hende og om »Skjelskør«, som hun be­tegner som et levende væsen med krop og sjæl. Hun er selv »søens datter« og dermed ar­veligt belastet. »Energisk da­me forrest i redningsaktion« og »Det er lysten der driver værket« er to megetsigende overskrifter til to af artiklerne.

Omø og Agersø i 1915

Et lille resumé af det gamle skibs historie:

En forårsdag var der fest­stemning på de to Storebælts-øer, Omø og Agersø. Det var i året 1915, da folk stod på ka­jen og spændt ventede på det nye skib »Skjelskør«, som skulle give de to små øer en fast og regelmæssig forbin­delse med Sjælland. Derved åbnedes nye og bedre mulig­heder for samhandelen med det øvrige land, man kunne få syge bragt til hospitalet og be­søg på eller fra fastlandet var ikke længere underkastet vejr­ligets betingelser eller andre tilfældigheder.

l løbet af de næste 47 år sej­lede damperen ialt 15.000 sej­ladser. Den havde gjort sin pligt og lidt til og blev solgt til ophugning. Da en mand i 1963 i skibsregistret opdagede, at »Skjelskør« skulle skrottes, reagerede han spontant, idet han konstaterede, at så at si­ge alle gamle skibe forsvandt. Efter en forgæves henvendel­se til Jernbane Veteran Klub­ben kom Ulla og Børge Ander­sen ind i billedet igennem deres 28 år lange medlemsskab af Det Kongelige Nordiske Oldskriftsselskab.

Stor fælles opgave

Der samledes hurtigt en del mennesker, - fra at være 38 på den stiftende generalforsam­ling 19. april 1963, tæller for­eningen i dag 900 medlem­mer. Og de vil alle arbejde in­tenst på at give det gode, gamle skib en god og aktiv »pensionist-tilværelse«.

l månederne fremover vil den store gruppe af frivilligt mandskab arbejde sammen om den vigtige fælles opgave: at få skibet ført helt tilbage til dets oprindelige skikkelse, således at vi og vore efterkom­mere kan opleve et dampmaskindrevet skib.

Skibet har i over et halvt år været på Helsingør-værftet, hvor der er blevet nittet nye plader i skroget. Nu er det ført til Holmen, hvor der skal isæt­tes de oprindelige store vindu­er, aptering i salon og lukaf skal føres helt tilbage til op­rindelig skikkelse, og de to små damesaloner med plyds-møbler genopstår igen.

Ulla Andersens næste store ønske er at skaffe lokale til de mange museumsting, som foreningen har samlet igen­nem årene.

pdfScan af original dokument